வாழ்க்கை அவனவன் வாழ்வதற்கு என்று மட்டும் கருதக்கூடாது, மற்றவர்கள் நலனுக்கும் என்று கருத வேண்டும்..!!❤️ #Stay_Home #Stay_Safe #Covid